۱ اینکه خانواده ی امام عصر(عج) تو مثلث برمودا زندگی می کنند صحت داره؟

اینکه امام زمان (ع) خانواده دارددربین علما اختلاف است درمرحله بعدبه این نکته اشاره میشودکه مثلث برمودا،ساخته بعضی ازدولتهاست تادراین منطقه ،کارهای خاص نظامی وآزمایشات مخفیانه و....انجام دهند

2-  آیا واقعیت داره که یک زن حضرت ولی عصر(عج) را بعد از ظهور و امامت به شهادت می رساند؟

درموردپایان زندگی حضرت به درستی نمی توان سخن گفت،روایتی که درآن سخن از شهادت حضرت به دست یک زن به میان آمده ،هم ضعف سند دارد وهم اضطراب درمتن و هم اینکه در متون شیعه واردنشده است . برخی به سخن امام حسن علیه السلام که فرمود: نیست ازما ائمه مگراینکه یامسموم می شود یا مقتول ،استناد کرده گفته اند: حضرت درنهایت به شهادت می رسد ؛ ولی کیفیت آن روشن نیست .دربرخی ازروایات نیز سخن از رحلت آمده است.درتوجیه روایت امام حسن علیه السلام گفته شده است : این روایت می تواند مربوط به زمان حاکمیت بنی امیه وبنی عباس باشد که به ائمه سخت می گرفتند.بنابراین نمی توان به روشنی دراین باره اظهارنظرکرد.هنگام رحلت امام زمان (عج) بنابرروایات، امام حسین علیه السلام رجعت کرده وحکومت عدل را رهبری میکند وتازمانیکه خداوند اراده کند زندگی انسانها ادامه می یابد ویکی از امامان پیشوایی مردم را برعهده خواهد داشت.

3-  با توجه به اینکه امام زمان (عج) شاهد و ناظر اعمال ماست پس تکلیف محرم و نامحرم که در دین آمده چه می شود؟ و اگر بگوییم به حضرت محرم هستندپس ازدواج ایشان با محارم خود چه حکمی دارد؟

هرنظارتی به این معنا نیست که محرم بودن درکارباشد چون نظارت درمسائل حرام ودربعض مسائل خاص به صورت کلی است مثلااگرخانمی بدون روسری درمقابل نامحرم ظاهرمیشود ،حضرت به اصل بی حجابی آن خانم واصل گناه علم دارد نه آن که موی سرآن خانم راهم ببیند وخودحضرت به حرام بیفتد که منافات باعصمت حجت الهی داشته باشد پس جایی برای سوال دوم باقی نمی ماند وثانیا اصل ازدواج هم مورداختلاف است .

4-  کدام دلیل عقلی و نقلی لزوم وجود حجت الهی را اثبات می کند؟

دلیل عقلی : میدانیدکه همیشه مبدافاعلیت فاعل ،علت غائی است،همانگونه که اگرمیوه نباشد وجوددرخت لغووبی فایده است وچنان چه انسان در عالم وجودنباشد ،خلقت حیوان لغواست واگرحیوان روی زمین نباشد خلقت گیاه لغواست ،اگرهم انسان کامل روی زمین نباشد وجودانسان وبه تبع آن سایر مخلوقات لغووبیجاست .چون غایت وثمره ی خلقت انسان ،انسان کامل است .سایرمخلوقات مقدمه اند برای مرتبه مافوقشان وسایرانسانها مقدمه هستند برای انسان کامل واین ازنظرعقل ثابت است که ایجادمقدمه بدون ذی المقدمه کاری بیهوده است وخدای حکیم کارلغونمیکند.افرادبشربسان تنه ی درختندوانسان کامل ثمره ی آن واگراونباشد افرادانسان تنه ی درختی هستندبی ثمرواین لغووبی فایده است .

درنتیجه تایک موجوددرعالم وجودهست بایدانسان کامل که همان حجت الهی است نیزباشد،لذامیبینیم که اولین انسان خلق شده حجت خدابوده است .پس آخرین آنها هم بایدحجت خداباشد .عقل میگویددرطول تاریخ خلقت انسان همواره انسان کامل یا حجت خدا روی زمین بوده ،هست وخواهد بود.

ثانیاباتوجه به آن که مرتبه ی حجت خدامرتبه ی اشرف است وفیض بایدازاشرف به اخص برسد پس حجت خدا واسطه ی تمام فیوضات الهی برای موجودات است مانندفیض حیات ،روزی و....نخست به اومی رسد سپس به واسطه ودست او به سایرانسانها می رسد.

ثالثاعقل حکم میکندکه خداوند حکیم همواره سفیرانی دربین خلقش داشته باشد که خواسته ی اورابرای مخلوقات وبندگانش بیان نمایندوایشان را به منافع ومصالح ونیز موجبات تباهی وفنایشان رهبری کنند،ایشان همان پیامبران وبرگزیده های خلق اوهستندکه حجتهای اومیباشندوازجانب اوتربیت شده وبه حکمت مؤیدشده اند.نتیجتاً همیشه ودرهرزمان باید این سفیران وحجت های الهی روی زمین باشند تا حامل ورساننده ی دین الهی وپاسدار ومبلغ وتبیین کننده ی آن باشند .می بینیم که حداقل به این 3دلیل عقلی ،زمین دائماً باید انسان کامل داشته باشد تاباوجودآنان دین کهنه وفرسوده نشود وازمیان نرود وسنن الهی دگرگون نشود

دلیل نقلی : دلایل بسیاری هست یک نمونه راذکر میکنیم از پیامبر(ص) نقل شده :لولاالحجة لسخت الارض باهلها ( اگرحجت الهی نبود هرآینه زمین اهلش را می بلعید )ر.ک مسندامام رضا(ع)تالیف آقای عطاری

 

5-  با توجه به حتمی بودن آمدن امام زمان(عج) فلسفه ی دعا کردن برای سلامتی آن حضرت چیست؟

این مسلم است خداوند نگهبان وحافظ حضرت امام زمان (عج) است وخداوندمنتظردعای مابرای حفظ ایشان نیست بلکه این نوعی کمال برای دعاکننده است یعنی دعاکننده می گوید من هم طالب حفظ امام زمانم هستم ودربرکات صحت حضرت سهیم خواهدبود مثل جریان پیرزنی که برای خرید یوسف آمده بود که نامش درزمره ی خریداران یوسف باشد .

ونیزنکته دیگراینکه دعای ما برای سلامتی حضرت مقدمه است برای ظهورایشان چراکه یکی ازشؤؤن سلامتی آن حضرت ،سلامتی ازغم هاست که بزرگترین غم ایشان ظهورآن حضرت است پس دعای برای ایشان ظهورراتعجیل مینماید وبرکات ظهورعایددعاکننده هم می شودپس دعاکننده درسلامتی ایشان (که اعم ازسلامتی جسمی است ) مؤثراست .

همچنین فرمودند برای فرج دعاکنید که فرج شما هم درهمین است پس هم برای ما نفع دارد وهم برای حضرت حجت (عج).

به علت گستردگی شؤؤن ولایت کلیه ی الاهیه حضرت واثراتی که نابسامانیها دردنیادرروح حضرت گذارد.دعای مابرای ایشان دررفع آنها وآسودگی خاطرحضرت ،دخیل است اگرطالب مباحث گسترده دراین باب هستید به کتاب ارزشمند مکیال المکارم تالیف آیت الله موسوی اصفهانی (ره) مراجعه کنید که دراین کتاب آثارمتعدد برای دعاجهت حضرت ولی عصر(عج) گردآوری شده است


6-  تا به حال نشنیده ام که زنی به خدمت امام زمان(عج) مشرف شود.آیا زنان مسلمان 

 به چنین سعادتی نائل نمی آیند؟

درمواردی که ماآن مورد رانشنیده ایم دلیل برنبودنش نیست دربعضی موارد مشرف شده اند وخواهندشد و50 نفراز 313 نفریاران خاص ایشان خانم می باشند

 

7-  راه شناخت و نزدیکی به امام زمان(عج) چیست؟

برای شناخت حضرت مهدی علیه السلام وویژگیهای شخصی وکیفیت غیبت وظهورایشان هیچ وسیله ای بهترازآیات شریفه قرآن کریم وروایات معصومین علیهم السلام نیست. بااینکه دراین زمینه وبا اتکای به همین آیات وروایات ،بیش ازهزارکتاب ورساله نوشته شده است .بازهم به طوریقین میتوان گفت که درتمامی آنها ،جزبخش کوچکی ازمعارف مربوط به این آخرین ذخیره الهی تبیین نشده است .زیرا ابعادوجودی ایشان را –همچنان که درباره ی امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند –کسی جزخدا وپیامبر(ص) به تمام وکمال نشناسد .وبازکلام خدا وپیامبرواهل بیت را هرکسی به درستی فهم نتواند کرد.

علاوه براین ،خاصیت دوران غیبت است که نمیتوان مطمئن بود که همه فرمایشات آنان به مارسیده باشد . بااین همه ،آنچه در کتاب هاآمده است بسان برگرفتن قطره هایی ازدریایی بیکرانه ،که گفته اند:

آب دریارااگر نتوان کشید*** هم به قدرتشنگی بایدچشید

ازکتابهای خوب وبه روز درمهدویت کتاب آقای مجتبی تونه ای به نام موعودنامه (فرهنگ الفبایی مهدویت ) است.

ویامیتوان اینگونه جواب داد:

مابرای شناخت حضرت ولی عصر(عج) 4راه معرفی میکنیم :

1)قرآن وسنت،عرفان وحکمت

قبل ازتوضیح این اصول 4گانه درشناخت امام زمان (عج) ذکریک مقدمه ضروری است ، مساله مهدویت علاوه براینکه یک امرمسلم دینی واسلامی است ، تقریباً به عنوان یک موضوع عمومی در میان بسیاری ازمجامع وامتهای گذشته مطرح بوده وموردانتظاربشری قرارگرفته است .[دایرة المعارف فارسی]

بعدازذکراین مقدمه کوتاه به معرفی چندراه برای شناخت حضرت امام زمان (عج)می پردازیم

الف) قرآن کریم : قرآن کریم تجلی ذات باری تعالی برنبی مکرم اسلام (ص) است.برخی از آیات قرآن،ظهوردرمساله مهدویت داشته ومباحث پایان وآینده جهان را بررسی میکنندوبرخی دیگر ازآیات باعنایت به روایات به تأویل برده شده است .

به عنوان نمونه 2آیه راذکرمیکنیم :

1.مادر«زبور» بعدازذکر«تورات» نوشتیم،سرانجام بندگان شایسته من وارث وحاکم زمین خواهندشد. [انبیا،105]

امام باقرعلیه السلام درتاویل وتغییراین آیه شریفه فرموده اند: «این بندگان شایسته که وارثان زمین گردند ،حضرت مهدی (عج) واصحاب اودر آخرالزمان هستند»[طبرسی،ابوعلی الفضل بن الحسن؛مجمع البیان،ج 7ص66؛داراحیاءالتراث،بیروت1406]

2.خداوند برای آنهایی که ایمان آورده وعمل صالح انجام داده اند ،وعده داده است که آنان راخلیفه روی زمین نموده ،همانگونه که پیش ازآنها راخلیفه ساخته بود.....[نور،56]

امام سجاد علیه السلام بعدازتلاوت این آیه شریفه فرموده است :«اینان ازشیعیان ماهستند.خداوند این کاررادرحق آنان به دست مردی ازخاندان ما خواهدکرد.آن مردمهدی این امت است »[طبرسی ،همان ص152- مجمع البیان]

ب) سنت: روایات گسترده ای ازمنابع حدیثی امامیه همانند کمال الدین وتاج النعه(شیخ صدوق )،الغیبة(طوسی)، الغیبة(نعمانی)،اصول کافی (کلینی)و... به مساله مهدویت پرداخته ومباحث آن راشناسانده اند ودرکتابهای حدیثی اهل سنت نیزروایات نبوی متعددی درموردمساله مهدویت ذکرشده است که درذیل به عنوان نمونه چندروایت ذکرمیشود:

1.حضرت مهدی (عج) درصحیفة فاطمةزهراسلام الله علیها،جابرمیگوید: روزی برفاطمه (س) واردشدم ،صحیفه ای را دردست مبارک او دیدم که اسم پیامبر(ص) وتمامی اسامی ائمه دوازده گانه (ع) درآن ثبت شده بود. وجابرهمه آن اسامی راذکرکرده که ازجمله اسم مبارک حضرت مهدی (عج) دراین روایت چنین آمده است «اباالقاسم ،م ح م د بن الحسن وهوحجةالله تعالی علی خلقه امّه جاریه واسمها(نرجس)»

2.طبرسی ازامام باقرعلیه السلام آورده است که آن حضرت خطبة رسول اکرم (ص) درروزغدیررادریک حدیث طولانی آورده است که دربخشی ازآن درباره وجودمبارک امام مهدی (عج) این چنین فرموده است «بدانیدکه او(امام مهدی ) باقی مانده حجت هایی است که حجتی بعدازاونخواهدبود.اوولی خدادرزمین وحاکم درمیان خلق، وامین درنهان وآشکاراست »

3.ابن سعیدخدری ازرسول اکرم (ص) :« درامت من مهدی است که پس ازخارج شدن ازغیبت ،زمین راپرازعدل نموده ،چنان که ازجوروستم پرشده باشد»[ ترمذی ،ابی عیسی محمد،صحیح ترمذی،ص 270،چ قدیم،مصر]

4.ازرسول اکرم (ص) به مهدی بشارت می دهم ،مردی ازقریش وعشرت من می باشد »[ابن حجرهیثمی ،شهاب الدین احمدشافعی ،صواعق المحرقه،ص99،مکتبه القاهره،1385ق ] وهمچنین روایت زیادی ازفریقین دراین مورد رسیده است که زمینه بیان آن نمی باشد .

ج) عرفان

عرفان راه دیگری برای شناخت امام زمان (عج) .عرفای اسلامی که اصحاب کشف وشهودند مساله مهدی موعودرا مطرح کرده وبرعظمت مقام آن تاکید نموده اند .آنان این مطلب رادرقالبهای شعرونثربه دیگران رسانده اند.ودرعرفان این موضوع رادرحقایق مسلم دین ووقایع حتمی جهان می دانند. ازآن حضرت به قطب زمان ،ولی دوران ،خاتم اولیاءیادکرده اند .وبه چندنمونه از دیدگاه عرفانی اشاره می شود:

1.شیخ عطارنیشابوری،عطارکه مطالب عرفانی فراوانی دربعدشخصیتی حضرت مهدی (عج) گفته است ،به نمونه ای ازاشعاراودرباره آن حضرت اشاره می گردد:

اوست باب اولیاء عین الیقین اوست اسرار معانی را معین

اوست دانا درهمه روی زمین اوست بنیادوهمه اسراردین

اوست عالم برعلوم اولین اوست ظاهربرظهورآخرین ...

نام او،نام محمد(ص) آمده خلق او،خلق احمدآمده...

صدهزاران اولیاروی زمین ازخداخواهندمهدی رایقین

یاالهی ،مهدی راازغیب آرتاجهان عدل گرددآشکار

2.محمودشبستری ،ایشان تحت عنوان «قاعدة ختم ولایت »می گوید: « غرض ازختم ولایت وجودمبارک حضرت مهدی (عج) است که سلسله ولایت به اوختم می گردد .حقیقت کمال به نقطةدائرة اخیربه ظهورمی رسدکه خاتم اولیاءباشد.یعنی دائره وجودولایت مطلقه حضرت مهدی (عج) که نقطه ختم ولایت است ،درحقیقت مظهر همه ولایتهاست که دروجودانبیاواولیاءگذشته فردفردوجودداشته اندودراین نشئه به وجودخاتم اولیاحضرت مهدی ظهوریافته است

ح) حکمت

حکما وفلاسفه اسلامی نیزبه مساله ولی کامل وخلیفه خدادرزمین توجه داشته وبرمبنای اندیشه خوداز آن سخن گفته وآن راشناسانده اندکه به چندنمونه ازنظریه بزرگان اهل حکمت اشاره می شود :

1.معلم ثانی ابونصرفارابی ،حکیم فارابی درتحلیلی که دارد ،زندگی صحیح اجتماعی رادرمدیریت کامل وآگاه به زمان ومکان می داند وآن مدیر کامل را به زمان حضوروغیبت پیش بینی کرده می گوید: رئیس مدینه فاضله ،نمی تواند هرکسی باشد. وکسی می تواند که دارای ملکة کامل باشد ،چنین انسانی ،انسان کامل است .که بالفعل هم عقل است وهم معقول ،هم مدیراست وهم مدبّر،هم معلم است هم مرشد.اواشراف کامل برهمه دارد.زیرا بقای مدینه فاضله ،به امام ورهبراست .واینگونه رهبرمتصل به عقل الهی است وازبرکت علم تأویل برخوردارمی باشد.وبه همه معارف حسی وغیرحسی آشنایی کامل دارد.وچنین انسانی شایسته ی خلافت الهی درزمین است .وارتباط باعالم غیب داشته ،دربیان معارف اشتباه نمی کند....وبعدمی گوید:اگرزمانی چنین انسانی درجامعه حضورنداشت وازمنظرها پنهان ودرحال غیب به سرمی برد،بایدشرائع واحکامی را که این رئیس ویاامثال آن درحال حضوروضع کرده اند ،بگیرند وهمان ها را قوانین قطعی جامعه قرار دهند وجامعه را به آن اداره کنند

2.شیخ اشراق ،شهاب الدین سهروردی می گوید:هیچ گاه عالم از حکمت وازوجود کسی که قائم به حکمت است وحجت های روشن خدا درنزداو می باشد ،خالی نخواهدبود. واین کس همان خلیفه خدا درزمین است .پس درهر زمانی چنین شخصی بهم رسد که نمونه کامل علم وعمل بوده ورهبری امت به اوبوده وخلافت الهی درزمین نیزبه عهده او می باشد . وزمین هرگز ازچنین انسانی تهی نخواهد ماند.اما این چنین رهبر وپیشوای جامعه ،گاهی درظاهربوده وحکومت تشکیل می دهد .وگاهی درنهایت نهانی بوده ودرغیبت به سرمی برد .وآن که درغیبت به سرمی برد مردم او را «قطب زمان» می نامند. او درجای بی نشانی زندگی کرده وازاونشانی دردست نمی باشد. هرگاه این امام ورهبرظاهرگردد ودرراس حکومت قرار گیرد ،زمان ،زمانی نورانی خواهدشد.

مراکزمرتبط باموضوع

1.مرکزمطالعات وپژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم،گروه مهدویت

2.مرکزتخصصی مهدی موعود،تلفن 7737801.

3.موسسه فرهنگی انتظارنور،تلفن: 32- 7746830.

4.کتابخانه تخصصی مسجدمقدس جمکران.

5.کتابخانه تخصصی مهدویت،سازمان تبلیغات اسلامی ،291143و...

گفتنی است کتابهای ذیل ازاتقان خاصی برخورداربوده وبااطمینان می توانید برای شناخت آن حضرت ازآنها بهره ببرید:

1.کمال الدین ،شیخ صدوق 2.الغیبه،طوسی 3.الغیبه ،نعمانی4.امامت ومهدویت،آیت الله صافی گلپایگانی5.منتخب الاثر،آیت الله گلپایگانی6.مهدی موعود،علامه مجلسی 7. تاریخ عصرغیبت وعصرظهور،محمدصدرو.....  

 

8-  آیا در رابطه  با اسامی و ملیت های یاران حضرت مهدی(عج) در روایات و احادیث چیزی ذکر شده است؟

احادیثی مطرح است مراجعه شودبه کتاب موعودنامه (نوشته مجتبی تونه ای)

9-  آیا ظهور امام زمان(عج) در روز جمعه خواهد بود؟آیا این نوعی تعیین وقت برای ظهور امام نیست؟

بله درروزجمعه است درسوال33توضیح داده ایم که معنای توقیت چیست

10- وقتی امام ظهور کرد آنهایی که لیاقت ندارند ولی امام را دوست دارند تکلیفشان چیست؟ دیدن امام یا یکی از اولیای خدا در خواب به چه معناست؟

اگردوستی صادقانه باشدحضرت نظری به ایشان میکندوالا کبوترباکبوتربازباباز(سنخیت بایدباشد)

اگرخواب صادق باشد(رویای صادقانه)خیری درپیش است ومنتظریک نعمت حقیقی درزندگی باشید

11- با توجه به اینکه در روایات آمده که امام زمان (عج) با شمشیر حضرت علی (ع) قیام خواهند کرد چطور می توانند در مقابل سلاح های مخوف جهانی ایستادگی کنند؟

شمشیرموضوعیت نداردبلکه همان جهادوپیکارمراداست ثانیاًبعدازتبلیغات فراوان واتمام حجت عملی ولسانی باشرایط خاص پیکار وجنگ شروع میشود ثالثاً دربعضی ازروایات مطرح است که جباران ،خلع سلاح غیرمتعارف میشوندیعنی سلاحهای غیرمتعارف کارنمیکنندرابعاًاحتمال دارد مردم دراثرسطح آگاهی بعدازمدتی این سلاحهارانابودمیکنندویاجنگی شودواین سلاحها کلاازبین برودوشمشیریاشبه شمشیربهترین سلاح دردوران ظهورباشدکه باساختارطبیعت منافات ندارد(برای توضیح بیشترر.ک نشریه موعودشماره19 ص 83)

12-   منظور از چشم جهان بین چیست؟

چشم جهان بین نمادفراماسونری هاست که علامتی است ازدجال که توسط فراماسونهاترویج میشودبااشکال متفاوت وترفندهای زیادودرصدد این هستندکه بگویند حاکم جهان این چشم (دجال)است

درموردفراماسونهاوشیطان پرستی به سخنرانی استادرائفی پورکه دربازارموجوداست مراجعه شود.

13-آیا فردی که تنها به اصول اولیه اسلام پایبند است در درگیری های فکری آخر الزمان می تواند حق را از باطل و مهدی (عج) را از دجال بشناسد؟

مراجعه شود به سوال39

14-  حاج آقا طبق گفته هایی که من شنیده ام می گویند امام مهدی مولود(عج) زمانی ظهور می نمایند که حکومت طاغوت سراسر جهان را فراگرفته باشد و دنیا در فساد باشد. ما در کتاب های دبیرستان خواندیم که ما باید کارهایی انجام دهیم که زمینه را برای ظهور فراهم کنیم تا ظهور منجی انجام گیرد سوال من این است که چگونه با کارهای خود زمینه را برای ظهور فراهم کنیم یعنی به نابسامان شدن اوضاع جهان و طاغوتی شدن آن کمک کنیم یا چیز دیگری ست؟

ازجمله نشانه های غیرحتمی ظهور،گسترش فسادوتباهی است ونبایداین فسادوتباهی هاراجزوزمینه ها وعوامل ظهوردانست .مادرمقابل این سوال پاسخ هایی راارائه می دهیم وقضاوت رابه عهده خودشمامی گذاریم

الف)برای شکل گرفتن وتحقق هرپدیده،چه طبیعی وچه اجتماعی ،عوامل وشرایط چندی لازم است ومعمولاً این پدیده ها بایک سری نشانه هاوعلایم همراه است.ازاین رو عوامل ونشانه های پدیده رابایدشناخت وتفاوت میان آن دورابایددانست تادرهنگام بیان عوامل ونشانه ها ،دچارسردرگمی واشتباه نشویم.

عوامل وشرایط ایجادهرپدیده ،یک سری چیزهاست که باپدیده ،ارتباط استلزامی وانفکاک ناپذیردارند وبایدآنها تحقق پیداکنندتاپدیده محقق شود.اینها درشکل گرفتن پدیده نقش دارندوبدون اینها ،پدیده تحقق نخواهدیافت

امانشانه های یک پدیده ،علامتهایی است که ازوقوع پدیده یانزدیکی وقوع آن ،مردم راآگاه میکندوفایده آن ،علم پیداکردن به وقوع پدیده یانزدیکی وقوع آن است؛نه این که نقشی درایجادپدیده داشته باشند.یعنی باآشکارنشدن نشانه واتفاق نیفتادن آن نیز پدیده می تواندشکل بگیرد.

بنابراین ،نسبت میان شرایط یک پدیده مشروط باپدیده،نسبت استلزامی وانفکاک ناپذیراست،درحالیکه نسبت میان نشانه باپدیده نشاندار، نسبت غیراستلزامی وانفکاک پذیراست.

پدیده ظهوروتشکیل حکومت جهانی حضرت حجت-علیه السلام- نیزازاین قاعده مستثنی نیست. وشرایط وعوامل ونشانه هایی دارد.

شرایط وعواملی مانندوجودقانون جامع وکامل (قرآن وسنت پیامبر(ص))،مجری قانون(حضرت مهدی علیه السلام)آماده بودن عده ای ازاهل ایمان برای یاری آن حضرت وجانبازی درراه اهداف او،و.....ونشانه هایی مانندخروج سفیانی ،ندای آسمانی،فرورفتن زمین درمنطقه بیداء، خروج یمانی ، قتل نفس زکیّه وزیادشدن فساد وتباهی دراین عصرو....

البته نشانه هانیز2گونه اند:1.نشانه های حتمی وقطعی2. نشانه ها ی غیرحتمی .

علایم غیرحتمی باظهور،ارتباط استلزامی ندارد.زیراممکن است برخی ازآنها اصلاواقع نشودولی ظهورتحقق یابد.ولی احتمال داردبرخی ازنشانه ها حادث شودولی ظهورتوأم وهمزمان باآنها شکل نگیردوبدین بیان که : نشانه ها،بیانگرظرف تحقق ظهورباشند،مانند این که گفته شود:نامه رسان هنگامی می آیدکه هواصاف باشد.منظوراین است که نامه رسان درزمان نامساعدبودن هوانخواهدآمد،نه این که هروقت هواصاف بوداومی آید.درباب علایم ظهورنیزمراداست که حضرت مهدی علیه السلام درغیراین اوضاع ظهورنخواهدفرمود،نه این که هروقت این اوضاع پدیدارشد،حضرتش بایدظهورکند.

ازمباحث یادشده برمی آیدکه فسادو..شرط ظهورنبوده بلکه نشانه های ظهورهستند.

نتیجه :فسادو.... شرط ظهورمصلح کل نیستندتابادامن زدن به آن،تحق ظهورراشتاب بخشیم .فسادواصلاح ،2نقطه مقابل وضدیکدیگرندوایجاد فساد،تناسبی باتحقق اصلاح وظهورمصلح کل ندارد به صراحت قرآن ،یکی ازاهداف آمدن انبیاوفرستادن کتابهای آسمانی ، رساندن مردم به این سطح ازرشد وفرهنگ وتعالی است که خودبااختیار، قسط وعدل رابرپادارند(حدید/25).

بنابراین مهم ترین وظیفه مادردوران غیبت،رسیدن خودورساندن دیگران بدین فرهنگ است تا باآمادگی کامل،به پادارنده عدل ودادگسترگیتی راپذیراشویم. شناخت صحیح دین وامام زمان واهداف او وهماهنگی با آن اهداف ازوظایف این دوران پرخطراست .

ب) ازسوی دیگرآن چه که درروایات درباره تکلیف شیعیان درعصرغیبت واقدامات برای نزدیکی ظهورآمده است بیانگرپرهیزگاری وتهذیب نفس دراین عصراست.

درروایت است که: هرکس دوست داردازاصحاب حضرت باشد ،بایدمنتظرباشدودراین حال به پرهیزگاری واخلاق نیکورفتارنمایددرحالی که منتظراست.[غیبت نعمانی ص106]

باتوجه به چنین روایاتی روشن است که ازجمله چیزهایی که موجب فراهم آمدن زمینه های ظهوراست پرهیزگاری وتقواست نه فسادوتباهی.

ج)حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه می فرماید :

توجه کنید که هرمأمومی راامامی است که به اواقتدا میکند،وازنورعلمش برخورداراست (بخش نامه ها) اقتداکردن به امام به معنای الگوقرار دادن حضرت بیان شده است بنابراین همان گونه که دراین زمان امام عصرعلیه السلام عمل به واجبات وترک محرمات وسایرتکالیف واجب ومستحب راسرلوحه زندگی خود قرارداده اند وظیفه شیعیان نیزاین چنین است نه فسادوتباهی .

د)ازامام صادق علیه السلام نقل است که فرمودند:

«کونوالنازیناًولاتکونواعلیناشیئا ؛ ای شیعیان زینت ما باشید»[ الکافی ج 2 ص77ح9]

این روایت بیانگرآن است که شیعیان درتمام زمانها بایستی برای اهل بیت زینت باشند وزینت شدن برای اهل بیت جزباپرهیزگاری وتقوای الهی وپرهیزازفسادوتباهی سازگاری ندارد.

باتوجه به نکات فوق روشن میشود که فسادوتباهی ازنشانه های ظهوراست اما وظیفه ما پرهیزازآن است ،وانجام دادن فسادها ومنکرات ،مخالفت باقرآن وسنت است .

وآنچه را موجب فراهم شدن زمینه های ظهورشده وظهوررانزدیک میکندآن است که ماوظایف خودرابه نحواحسن انجام دهیم وظایفی هم چون اندوهگین بودن برای آن حضرت ،دعابرای تعجیل فرج آن حضرت ،توسل به حضرت وغیره .

شما میتوانیدبرای اطلاع بیشتربه کتابهای مکیال المکارم وخلاصه آن به نام تکالیف مردم درعصرغیبت والنجم الثاقب ،مرحوم نوری-وظیفه الامام فی زین غیبة الامام رجوع نمایید

15- در حال حاضر شرایط لازم برای ظهور امام زمان (عج) فراهم شده است؟

اولاباید بین شرایط وعلائم فرق گذاشت که بابودن تمام شرایط ظهورحتمامحقق میشود ولی اگریکی ازعلامتها نباشدهم بازظهورمی تواند محقق شود همانطوریکه اگرتمام علامتها هم باشندبازظهورمی تواند محقق نشود ولی اگریکی ازشرایط نباشدحتماظهورمحقق نمی شود برای ظهور4شرط لازم است :1. برنامه وقانون جامع 2.رهبر3. یاران 4. پذیرش مردم

که ازشرایط فوق چندموردکاملامحقق است ولی2شرط اخیری تاحدودی تحقق یافته نه صددرصد.

16-همانطور که شما هم می دانید در حال حاضر اولین دینی که در دنیا بیشترین پیرو را دارد آیین برهمایی است به نظر شما چرا این دین انقدر طرفدار دارد؟چرا ما فکر نمی کنیم که دین آنها می تواند کامل باشد؟اگر کامل نبود پس چرا انقدر طرفدار دارد؟ آیا همه ی آنها اشتباه می کنند؟

یک سوال کثرت جمعیت یک گروه آیادلیل برحقانیت آن گروه است؟ پس اگراین معیارراقبول کنیم بایدامام حسین علیه السلام ناحق باشد وعمرویزیدوشمرحق (معیارحق کثرت جمعیت نیست).ثانیاً معیار،عقل انسانی است ثالثاً خوداسلام وامامان وتابعان حقیقی اسلام به مااجازه تقلیددراصول اسلام رانمی دهند(یعنی اصول دین تحقیقی می باشد وخودانسان باید به آنها برسد) که یعنی شاید حتی غیراسلام هم صحیح باشد.(آیه لااکراه فی الدین سوره بقره را مطالعه کنید ازدیدگاه علامه طباطبایی ).رابعاً همه حرفای تمام ادیان غیراسلامی باطل واشتباه نیست بلکه جامع وکامل (روحی ،جسمی،فردی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و...)نیست ویاافراط وتفریط دارند.

یکی تفریط میکندانسان راحیوان محسوب میکندومانند حیوان فقط،ازش کارمی خواهد دیگری آن رادراوج لذتهای جنسی حقیقت می بیند ودرمقابل دینی وصال کامل رادررهبانیت معنا میکند یکی به امور فردی اهمیت نمی دهد ودیگری به اموراجتماعی وفایی ندارد .اما من فکرمی کنم که یک سوال چرامطرح نشده است  که چرادین اسلام حق است چرامانندعلامه طباطبایی ها ، حسن زاده ها و.. راپرورش داده است و مانند خواجه نصیر وشیخ بهایی رامتولد ساخته است .جواب در2کلمه است اینکه چون متصل به وحی (خدا) است 2مولفه اصلی دارد:الف) جامعیت ب)عدالت (نه افراط ونه تفریط)ودومین کلمه اینکه آورنده ومجریان منسوب ازطرف خداوند ،خیانت نکرده اند یعنی معصوم بوده اند.ودراین بحث ها خیلی مطالب خوابیده است .

17-اختلاف شیعه و سنی را در باب مهدویت بیان کنید؟

دربعضی ازموارد مذاهب مشترکند مثلاًدراینکه ازاولادپیامبراست ازاولادفاطمه زهراست از اولادحسن وحسین است هم رومی است هم شرقی است (یعنی ازطرف مادرغربی می باشندوازطرف پدرآسیایی و....

دربعضی مواردمثل: اینکه امام به دنیا آمده است یانه ؟چه کارهایی انجام می دهد؟و....اختلاف است.اما حتی بعضی ها آمده اندبه جای مهدویت شخصی ،مهدویت نوعی (حکومت عادلانه یا عدالت اجتماعی ) رامطرح نموده اند که بحث مفصلی است .ر.ک مجله موعود،مجله انتظار،کتب اهل سنت (صحاح سته و...)

18-همیشه ما شیعیان می گوییم که حضرت مهدی(عج) زمانی که ظهور می کند اسلام را جهانی خواهد کرد. سوال من این است که آیا این اسلام با اسلامی که ما پیرو آنیم یکی ست؟یعنی همه ی دستورات دین اسلام که ما امروز به آن اعتقاد داریم همان دستوراتی ست که امام زمان(عج) به جهانیان معرفی خواهد کرد؟ 

این اسلام که هست (بدون تحریف ) همان اسلام است که جهانی خواهد شد. اما باید یادمان نرود که اسلامی که مامسلمانان به آن ادعای پیروی داریم توسط خود مسلمانان مسخ شده است .ویایک افراطی گری ویاتفریطی گری یاچیزتزئینی ازاسلام درذهن مسلمانان ساخته شده است .اسلامی که پیامبرمی گوید والان هم بدون نقص دردست ماست غیرازاسلامی است که این مسلمانان به آن ادعای پیروی دارند (اکثریت مسلمانان نه همه شان مراد است)

19-چرا ما مسلمانان لزومات ظهور امام را در سطح جهانی عملی نمی کنیم ولی فراماسونری ها امکانات ظهور دجال را روز به روز بیشتر می کنند؟  

بنابرجواب سوال 18 همیشه وهمه جاکاری اگرمشکل داشت به چندموردبستگی دارد  1) خودمسئله ،مطلب خوبی نیست (ازحیث برنامه ومحتوا) 2) معرفی کنندگان این مسئله آدمهای حسابی نیستند 3) تابعین مسئله ،خیلی آگاهی به مسئله ندارند4) مبلغان (تابعین عمومی وعلما آن مسئله ) خوب تبلیغ نمی کنند 5) امکانات ظهوروبروزاین مسئله توسط مبلغانش مهیانیست 6) مبلغان دراثرافراط وتفریط ،مسئله راخراب می کنند7) مردم طرف دارهم به لسان طرفداری بکنندنه به تمام وجود 8) روزمره گی (که تنبلی وتوقف رابه دنبال دارد) 9) اشرافیت 10 ) دشمنان آن مسئله .

ازاین موارد فوق مورد اول ودوم (خودظهوروامام زمان وائمه اطهاربه عنوان معرفی کنندگان ) مشکلی ندارندولی درسایرمسائل ، ما به مشکل برخورده ایم .

20- علت دعا و صلوات فرستادن برای سلامتی امام زمان (عج) چیست؟با توجه به اینکه اراده ی خداوند بر این است که ایشان سالم و زنده بمانند اصلا هیچ امکان دارد آن وجود مبارک دچار کسالت شوند؟ 

ر.ک سوال5

21-  با توجه به مشخص بودن حق و باطل در زمان ظهور چه نیازی به آن است و آیا ولی فقیه نمی تواند جبهه  را اداره کند؟ 

مشخص بودن حق وباطل برای اهلش است واین اهل درقبل ازظهور خیلی کم وبعدازظهوربسیارزیاداست وولی فقیه هم می آیداین خیلی کم را به طرف بسیارزیاد سوق می دهد .ومباحث دیگری هم مطرح است که مجال نیست  

22-  آیا اکنون حضرت مهدی (عج) به زمان ظهورشان علم دارند؟یعنی آیا از آغاز غیبت می دانستند که چه زمانی ظهور خواهند کرد؟ 

بعضی ازعلماءقائل اندکه امام به زمان ظهورشان علم دارند.بعضی دیگر می گویند به نحوتوقیتی (زمانی) علم ندارد وبه طورکلی علم دارد.

23- آیا یارانه ها در تعجیل امام زمان(عج) تاثیر دارد؟امام زمان (عج) می آید که شرک را از بین ببرد یا به راه راست و خوبی هدایت کند؟با چیزایی که به ما گفتن بیش از چند هزار نفر یار اصلی امام نیستند آیا درست است؟ پس بقیه چه می شوند؟ 

هرکارخیری درجامعه انجام شود وانسانها را به سوی خیرونیکی بکشاندزمینه سازتعجیل فرج است ولی اینکه یارانه ها هم ازاین نوع باشندازحیث کلی کاردرستی بوده است اما نواقصش نمی توانداین کارهاراتبدیل به خیروکارنیک (عمل صالح)بکندتادرتعجیل اثربگذاردولی ازحیث ازبین بردن نسبی فقرمی توان اززمره اعمال صالح وموعدبرای تعجیل ظهوردانست .

بخش دوم سوال،راه راست وخوبی بدون ازبین بردن شرک که خودش یک نقص است امکان پذیرنیست(اول دفع موش کن سپس جمع کوشک کن)بخش سوم :یاران اصلی 313 نفرازانسانها هستند،یک قسمت ازملائکه هستند،بخشی دیگرازیاران هم ازاجنه هستندولی یاران غیراصلی ازانسانها چندحلقه ای است 10هزارنفری چندمیلیونی و.....ازیاران معمولی(غیراصلی)حضرت خواهندبود.

24-آیا امام زمان (عج) ازدواج کرده است؟و اگر ازدواج نکرده اند پس آنوقت به سنت پیامبر (ص) عمل نکرده اند؟! 

عمل به مستحبات وسنت پیامبربااقتضای زمانی ومکانی است که حجت الهی آن راتشخیص می دهددریک جاانجام عمل مقتضی دارد ومانعی ندارد پس عمل می کنندودرجایی بالعکس .وبه امرازدواج هم بایدبادیدوسیع نگاه کنیم .

 

25-  استاد! من یک سنی هستم و همانطور که می دانید ما اعتقاد داریم حضرت مهدی(عج) هنوز به دنیا نیامده اما طبق سخن شما باید اعتقاد شیعه صحیح باشد بنابراین در اینجا یکی از مذاهب دروغ میگوید و حتما اهل آن مذهب جهنمی هستند پس مذهبی که راست می گوید چرا به فکر آن مذهب غلط نیست که آنها را از جهنم نجات دهد؟ آیا باید یک سنت و یک شیوه وجود داشته باشد یا نه؟ 

اگرانسان جاهل مقصردریک مسئله باشدمانندعالم بی عمل حساب میشودولی اگرجاهل قاصرباشدعذری برای انسان جاهل میشودثانیاً اکثرمردم دنیادرپیروی ازمکتب حق به استضعاف (ضعیف شدن) کشانده شده اند ثالثاًدربعضی ازمسائل یک شیوه بایدباشدنه درهمه مسائل . پس اگرکسی آگاهانه به طلب حقی تن درندهددرموردآن مسئله موردحساب واقع می شود وموردعذاب واقع میشود چه شیعه باشدچه سنی .

26-  آیا سال 2012 پایان جهان است و ربطی به ظهور امام زمان(عج) دارد یا نه؟ اگر امام زمان 313 نفر یار داشته باشد و موقع ظهور در جبهه ی حق باشند پس تکلیف میانه رو ها و دیگر افراد چه می شود؟ 

پایان جهان نیست بلکه یک سوءاستفاده سیاسی واقتصادی است همانطوریکه درمورد 11 سپتامبرشد بخش دیگرسوال رادرآخرسوال23 جواب دادیم

27-آیا فردی که منتظر است و می گوید منجی خواهد آمد این منجی کیست آیا همان حضرت مهدی (عج) است یا نجات بخش انسان هاست؟ 

هرکس که منتظراست دنبال نجات بخش انسانهاست که نامش دراسلام مهدی موعودعلیه السلام است اما همه دنیا به طرف رهایی ازظلم بدنبال منجی می گردند

28-امام زمان ظهور میکند اما نه برای ما مسلمانان بلکه برای غربی ها!آنها جلوتر از ما منتظرند و زمینه را آماده کرده اند! 

مامطالبی درسوال 19 بیان کرده ایم که راهگشاست.

29- آیا ما منتظر ظهورهستیم؟ یا ظهور منتظر ماست؟؟؟ 

هم مامنتظرظهوریم هم ظهورمنتظرماست (مابرای رسیدن به قله کمالات وظهورمشتاق تحقق تمام کمالات و زیباییها)

30-آیا ادعای ارتباط با امام زمان(عج) یا ادعای نقش امام زمان در بعضی برنامه ریزی ها و تصمیمات شخصی صحیح است یانه؟ اگر نه چرا برخی از مسئولین کشور چنین ادعاهایی را دارند؟

رجوع کنیدبه سوال47

31-اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر خدا؟اسلام یعنی پیروی به زور از دستورات شما نه خدا؟! چند در صد ازخودمان مطمئن هستیم که حالا از حضرت مهدی(عج) مطمئن باشیم؟اگر حضرت مهدی بیاید بعضی ها ترورش میکنند نظر شما چیست؟

دربخشی ازجواب سوال16 به این مطلب اشاره کرده ام که معنای دین داری دراسلام چیست وآیادینداری موجود،دینداری ایده آل است یا جاهلانه .چون شناخت صحیح ازدین اسلام نداریم ودر پی آن فجایعی رخ می دهد.

32-  بعد از شهادت حضرت مهدی (عج) تکلیف دنیا چه می شود؟ دیگر نه منجی داریم نه امیدی به منجی!

بحث شهادت حضرت درجواب سوال2 آمده است .آخرین بشرعالم مثل اولین بشرحجت الهی است پس تکلیف دنیا همیشه با حضورحجت الهی همراه است دراینصورت ناامیدی معنا ندارد یابهتربگویم:این باور(که دیگه منجی نیست ونه امیدی به منجی)صحیح نیست به دلایل وشواهدزیر:

-آیاتی درقرآن دلالت دارد که حکومت روی زمین بدست مومنین ومستضعفین وصالحین تشکیل واداره می شود وهدف اصلی ازخلقت که ایجادعبودیت خالص درسطح کل جامعه است تحقق پیدامیکند ودرراس حکومت ولی عصر (عج)قراردارند.وخداونددرآیه 5سوره قصص می فرماید:«ونریدان نمن علی  الذین استضعفوافی الارض وجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین»

-هم چنین روایات بسیاری درباره تشکیل حکومت عدل الهی جهانی توسط حضرت مهدی (عج) ازائمه اطهارعلیهم السلام رسیده است که همه ،حکایت ازاین داردکه تاریخ باظهورحضرت تازه شروع وآغازمی شودنه به پایان برسد،وشایدبرخی ظهورراباقیامت خلط کرده باشند.

قال رسول الله صلی الله علیه وآله فی حدیث عن الله عزوجل یقول فی آخره عن المهدی (عج):ولانصرنه بجندی ولامدنه بملائکتی حتی یعلن دعوتی ویجمع الخلق علی توحیدی ،ثم لادیمن ملکه ولاداولن الایام بین اولیائی الی یوم القیامه؛درآخرحدیث طولانی پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرمودند:خداوند فرمودند:امام مهدی (عج)رابالشکریان خودیاریش میکنم وبافرشتگانم به اومددمی رسانم تاآن که دعوتم راآشکارکندومردمان رابرتوحیدوخداپرستی گردآورد.سپس ملکش (حکومتش)راتدوام بخشم وروزگاررادراختیاراولیای خودقراردهدتاروزقیامت فرارسد.

بنابراین باظهورامام زمان (عج) نه نتهادنیابه پایان نرسیده بلکه شروع حکومت عدل جهانی است که خداوندوعده آن رابه مردم داده است .

33-طبق حدیث «کذب الوقاتون: تعیین کنندگان وقت دروغ گویند»تکلیف اظهار نظر برخی از آقایان مسئول که فرموده اند ظهور بسیار بسیار نزدیک است و به گفته ی یکی از مراجع قم که فرموده اند ظهور امام زمان (عج) را حتی شخص 70 ساله نیز درک خواهد کرد و به چشم خواهد دید، چیست؟

تعیین وقت یعنی مشخص کنندکه درروزخاص وماه خاص وسال خاص امام ظهورمیکنداما احتمال دادن درچندمدت آینده یا بیان کلیات یاهمانطوریکه درروایات روزجمعه راروزظهورمعرفی می کنند اشکالی ندارد

34-تا زمانی که مسلمانان ظاهر گرا همین قرآن را مورد پرستش قرار می دهند و آن را به عنوان صرفا یک کتاب مقدس قبول دارند بدون اینکه از محتوی آن ، هدف نزول و .... بدانند و یا هزاران اعمال پوچ دیگر، خبری از ظهور نیست!ظهور مستلزم آگاهی همین مسلمان هاست. به نظر شما این آگاهی از چه راه هایی به دست می آید؟

ر.ک سوال 7وچندسوال دیگرهم جواب داده شده است

35-آیا ممکن است گنهکاران هم در لشکر امام زمان(عج) باشند؟

ر.ک سوال 54 

36-  با انجام چه اعمالی چهره ی مقدس امام زمان (عج) را خواهیم دید؟ آیا پیش بینی چگونگی مرگ آن حضرت ذکر شده است؟

همانطوریکه ازامام زمان علیه السلام رسیده شرط ،عمل به گفته های امام است نه روئیت ایشان واگرمادرست به دین عمل کنیم امام زمان ،خودش انسان راپیدامیکند.احادیث چگونگی مرگ امام خیلی قوی نیست.

37-   آیا با ظهور امام زمان(عج) بلافاصله که پیروز شدند قیامت برپا خواهد شد؟اگر این چنین باشد ترس از قیامت که نمی گذارد ظهور امام زمان برای ما مثل آرزو باشد، مگه نه؟

نخیرچون دراحادیث مطرح است که عمردنیا بعدازظهور،90درصدش باقی مانده است .

38-  آیا ظهور و قیام امام تنها با آن 313 نفر بر پا خواهد شد یا آنان به عنوان نماینده امام در مناطق مختلف کره ی زمین خواهند بود؟

به عنوان نماینده برای مناطق مختلف جهان هستند.

39-چگونه می توان در دوران غیبت حق وباطل را تشخیص داد و چگونه می توان دین خود را حفظ کرد؟از کجا بدانیم ما در جبهه ی حقیم یا باطل؟از کجا بدانیم وقتی حجت خدا ظهور می کند ما در زمره ی یاران اوییم یا دشمنانش؟

براساس عقل وکلام اهل بیت ازطریق کارشناسان حقیقی دین (علماخالص وبادید بصیر)میتوان حق راتشخیص دادواین باعث حفظ دین می شودودراین صورت درجبهه حق خواهیم بود(اگرعقایدوعلممان رابراساس حق تصحیح کنیم درزمره یاران امام به معنای عامش قرارمی گیریم)

40-   من به آقا علاقه و ارادت خاصی دارم ولی نمی دانم چرا همیشه  احساس می کنم که ایشان ازمن راضی نیستند و این مرا عذاب می دهد آیا واقعا آقا از بنده ی حقیر راضی نیستند؟

بعضی ازافکاروسوسه شیطانی ویاازروی ضعف اراده است شمااگرعقایدتان رابراساس براهین تقویت وعملتان رادراه خداوندصحیحاً انجام دهید(عمل صالح) خداوند زندگیتان رارشدداده وپاکی جدیدی خواهیدیافت وامام هم ازشماراضی خواهدبود.

41-   علائم ظهور امام زمان(عج) چیست؟

              حتمی : 5 تاست 1.صیحه آسمانی 2. خروج یمانی3.خسف درسرزمین بیداء4.خروج سفیانی

علایم         5.قتل نفس زکیه

             غیرحتمی : نزدیکی به ظهوراست شیخ مفیدنزدیک به 50 علامت رادرارشاداتش ازائمه فهرست میکندکه                                                                                                          

                      به شرح ذیل است:

مرحوم شیخ مفید میفرماید :روایات رسیده ازپیامبر(ص) وخاندان وحی ورسالت علیهم السلام بیانگرنشانه ها ورخدادهایی است که پیش ازقیام حضرت مهدی (ع) پدیدارمی گردندکه اهمّ آنها عبارتنداز:

جنبش ارتجاعی سفیانی ، قتل سیدحسنی ، جنگ قدرت بنی عباس ،گرفتن خورشیددرنیمروزماه رمضان ،گرفتن ماه درآخرماه رمضان (برخلاف عادت )،شکافته شدن زمین وفروبردن تجاوزکاران،فرورفتن زمین درمشرق ،فرورفتن زمین درمغرب،توقف خورشیدبه هنگام نیم روزدروسط آسمان ،طلوع خورشید ازمغرب،قتل «نفس زکیه »پشت دروازه کوفه درزمره 70 نفرازشایستگان ،بریده شدن سرمردی ازبنی هاشم میان رکن مقام ،ویران شدن دیوارمسجدکوفه ،آمدن پرچم های سیاه ازطرف خراسان ،قیام وجنبش یمنی ،آشکارشدن مردمغربی وتصرف شام بوسیله سپاه او،فروآمدن ترکهادرجزیره ،فرودآمدن رومیان در«رمله»،طلوع ستاره ای درخشان ونورانی به سان ماه وآن گاه انعطاف خاص آن ....،پدیدارشدن سرخی درآسمان وگسترش آن درآفاق آسمان ،پیدایش ستون آتشی درمشرق به مدت 3تا7روز،قیام امت عرب وبرکنارشدن زمامداران عرب به وسیله ملت های خویش وبه دست گرفتن زمام امورکشورها به وسیله مردم ،خروج جهان عرب ازسیطره عجم،کشته شدن رهبرمصربه دست مردم،انهدام شام واختلاف سه جریان سیاسی درآن ، ورودپرچم های قیس وعرب به مصر،وپرچم های «کنده» به خراسان ،ورودسپاهی ازسوی مغرب ورسیدن آنها به دروازه شهر«حیره» ،آمدن پرچم های سیاه ازسوی مشرق ،شکستن دیوارفرات وجریان یافتن آب درکوچه های کوفه ،خروج60پیامبردروغین، خروج 12 امام دروغین ،وبه آتش کشیده شدن مردگرانقدری ازبنی عباس بین«جلولاء»و«خانقین»،ایجادپل ارتباط میان «کرخ»وبغداد،وزش بادی سیاه درآغاز روز، زلزله ای که انبوهی رابه زمین فرومی برد،ترس وناامنی فراگیری که همه عراق وبغدادرافرامی گیرد،مرگ سریع ودردناک ونقص وزیان دراموال وجان وثمرات ،آفت ملخ نابهنگام وبه هنگام درکشاورزی ،برداشت

کم محصولات زراعی ،جنگ قدرت میان عجم خونریزی بسیاردرمیان آنان ،شورش بردگان برضدّبرده داران وکشتن آنان ،مسخ شدن گروهی ازبدعت گذاران وبه صورت میمون وخوک درآمدن آنان ،تسلط کشورهای عقب مانده به کشورهای زورمندوثروتمند،طنین افکن شدن ندایی ازآسمان ورسیدن آن به گوش جهانیان به زبانهای گوناگون ،پدیدارشدن چهره وسینه ای درکره خورشید،زنده شدن گروهی ازمردگان وبازگشت آنان به دنیا،به گونه ای که مردم آنان راشناخته با آنان دیدارمی کنند.(بحارالانوار،ج 52،ص220 )

42-در کتاب یار مهدی از انتشارات مسجد مقدس جمکران  در یکی از احادیث نوشته شده بود هر حکومتی که قبل ازظهور امام زمان(عج) به وجود آید حکومت طاغوت است. میتوانید این حدیث را با نظام فعلی ما توضیح دهید؟

حدیث نوع حکومتها واکثرحکومتها رامطرح میکند نه همه شان را چون دربعضی دیگر ازاحادیث درموردایران وحکومت متصلش به حکومت مهدوی مطالبی مطرح وموردستایش است همانطوریکه درباره یمن چنین احادیثی است

43-مدیریت امروز کشور های مختلف قائل به جدایی دین از سیاست وحکومت و مدیریت هستند. اما در اندیشه ی مهدویت این دو در کنار هم اند. بفرمایید چه تعاملی بین مدیریت ودین در اندیشه مهدویت وحکومت جهانی برقرار است؟

اشتباه ما وعدم پیشرفت جامعه ما،همان جدایی دین ازسیاست است .اگرمامعنای درستی ازدین وسیاست بکنیم وحکومت علوی را نماداین پیوند بدانیم دیگربرای ما این مسئله حل وباعث رساندن جامعه به کمال خواهیم بود.

44-   در مورد امام زمان(عج) چه کتاب هایی را بخوانیم تا معرفت بیشتری نسبت به ایشان پیدا کنیم؟

معرفت شناسنامه ای نیست بلکه معرفت جایگاه امام وشوون حکومت امام است وبه سوال7وکتب مهدوی مراجعه شود.

45-  معرفتی که در حدیث (من مات و لم یعرف امام زمانه مات موت جاهلیـه) آمده چطور معرفتی ست؟

ر. ک سوال44 

46-   با ذکر منبع ویژگی های حکومت مهدوی را بیان کنید؟

ر.ک موعودنامه (مجتبی تونه ای)(گسترش عدالت/امنیت کامل/رفاه وآسایش /عمران وآبادانی /پیشرفت علم وتکنولوژی)-کمال الدین (شیخ صدوق)-بحارالانوار(شیخ مفید)- منتخب الاثر

47-   چرا وقتی در یک کشور اسلامی مثل ایران بحث هایی در رابطه با سیاست پیش می آید هیچ گاه در رابطه با موضوعی مثل رضایت امام عصر(عج) یا حضور آن حضرت پیش نمی آید؟(موضوع بحث امشب دقیقا مباحثی ست که از کودکی با آن آشناییم)

دربعضی ازسوالات مطرح میشودکه چرااینهمه ازامام زمان ورضایت ایشان دم می زنیدودراین سوال هم برعکس مطرح شده است.مابایدخوب فکرکنیم ودرست عمل کنیم تا رضایت امام زمان رابدست بیاریم باحرف این وآن هم موضع عوض نکنیم (موضع ما واسطه بودن امام برای تمام نعمت هاست چه مادی ،چه معنوی،چه فردی ، چه اجتماعی،چه سیاسی،چه فرهنگی و...)

48-   با ظهور حضرت مهدی(عج) و شکست دادن دجال آیا زندگی ایشان تا قیامت ادامه دارد یا نه؟

همانطوریکه درسوالات دیگر(ازجمله سوال2) مطرح شده است حضرت ازدنیامی رودوسایرائمه حکومت می کنند

49-چرا شناخت ویژگی های حضرت مهدی(عج) برای ما لازم است و منابع شناخت ما در این زمینه چیست؟

دلیل عقلی :هرکس می خواهدپیروکسی باشدبایداول آن کس رابشناسدتاپیروش شود.

دلیل نقلی: هرکس بمیردوامام زمانش رانشناسدبه نوع مرگ جاهلی ازدنیارفته است (دلایل متعددی موجوداست که ما2موردراذکرکردیم).درسوال7 راههای شناخت امام رامطرح کرده ایم .

50- رجعت چیست؟آیا حقیقت دارد که بعد از ظهور و دوران امامت ایشان ،حضرت علی (ع) رجعت می کند ویک دوره خلافت در زمین دارد؟

رجعت :برگشت بعضی ازانسانها بعدازامام زمان (عج) راگویندکه بعضی از این انسانها ازائمه اطهارهستندکه حضرت علی علیه السلام هم ازرجعت کنندگان می باشند(این معنا یک معنای خاص ازرجعت است برای توضیح مفصل به کتاب موعودنامه (مجتبی تونه ای )مراجعه کنید.)

51-   گفته اند که قبل از ظهور جنگی بین خراسانی و سفیانی صورت می گیرد.این کشورمستقر در منطقه خراسان (در قدیم به ری تا بخارا خراسان می گفته اند) است یا شخصی از این منطقه قیام می کند؟ و آیا ظهور از استخر (محل این جنگ طبق روایات) همان استخر شهر ایران قدیم در نزدیکی شیراز است؟

جنگهایی انجام میشوددرچندمرحله ودرچندمکان متفاوت که یکی ازآنها قیام سیدخراسانی است.وظهورامام ازمکه خواهدبود.

52-    در دنیای امروز که فقر بیداد می کند و هیچ چیز در جای خود نیست ایا واقعا حکومت اسلامی امروز زمینه ساز ظهور است یا بر علیه آن؟

حکومت اسلامی تاحدودی برپاکننده احکام وقوانین اسلامی بوده است .اما بازبه نوبه خودش(باامکانات وظرفیتهای جامعه) بافقرمبارزه کرده است .پس میتوان گفت درحدخودزمینه سازبوده است.

53- به نظر شما درست است که افرادی که تبحری در اسلام شناسی و امام شناسی ندارند از روی تعصب افرادی رانائب امام زمان (عج) می دانند؟ آیا امام زمان برای خود زن و فرزندی دارند؟

آدمی میتواند اظهارنظرکندکه آگاهی وتبحّردراسلام (اسلام شناسی) داشته باشدوهمانطوریکه درسوالات دیگرمطرح شده درموردداشتن یانداشتن خانواده اختلاف نظراست.

54-   ایا ممکن است در زمان ظهور انسان گنهکار توبه کند وتوبه اش پذیرفته شود و جز لشکر امام زمان (عج) شود؟  

توبه باشرایطش هرزمانی انجام گیردخداوند توبه راقبول میکندمگرحق الناس را.پس اگر توبه درامورحق الناس (حقوق مردم رااداکند) وحق الله بکندمی تواند ازلشکریان امام باشد.


0 نظر 

نوشته شده توسط بچه های مهدویت در یکشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 01:23 ق.ظ| لینک ثابت